Les Flots, Hendaye, 2012

Xabi #1, Irún, 2012

Home, Donosti, 2012

Valla, Sopite, 2012

Obra, Sopite, 2012

Peka #1, Donosti, 2012